SATIŞ ŞARTLARI

DİKKAN GRUP ŞART VE KOŞULLARI

1.Genel
İşbu genel şart ve koşullar ("Ş&K"), Dikkan ile Müşteri (Dikkan ve Müşteri bundan böyle birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır) arasındaki tüm hukuki işlemlerde uygulanacaktır.

Her bir teklif veya satın alma siparişinde; fiyat, ödeme ve teslimat şartları, teklifin geçerliliği, ambalaj/gümrük masrafları ile diğer detaylar düzenlenecek ve teklif, sipariş onayı ve/veya faturada belirtilecektir. Teklif, sipariş onayı, fatura ve çeki listesi, işbu Ş&K'de bundan böyle "Satış Belgeleri" olarak kabul edilecek ve anılacaktır.

2.Satış Belgesi ve Sözleşmesi
Teklifler, aksi belirtilmedikçe 30 gün boyunca geçerli olacaktır. Sipariş, siparişin gereken zamanda Dikkan'a ulaşması şartıyla, Müşterinin sipariş onayını imzalayıp gönderdiği tarihte geçerli olacaktır. Sipariş onayı veya herhangi bir belge, Müşterinin bir yetkili kişisi tarafından imzalanmalıdır; aksi halde belge Dikkan için bağlayıcı olmayacaktır.

Dikkan, önceden bildirimde bulunmaksızın veya başka herhangi bir yükümlülüğe tabi olmaksızın, şartları değiştirme hakkını daima saklı tutar. Satış ilişkisi veya satış sözleşmesi, siparişin Dikkan tarafından açıkça kabul edilmesinden veya Müşterinin bağlayıcı teklifi açıkça kabul etmesinden sonra yürürlüğe girecektir. Dikkan, önceden teminat isteme ve/veya üçüncü şahısların hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

3.Fiyatlar

Müşterinin talebi üzerine fiyat listesi sunulacaktır. Fiyat, Dikkan'ın teklifinde belirlenebilir veya değiştirilebilir. Teklifin geçerliliği ve fiyat, teklif metninde belirtilecektir.

Fiyata taşıma ve ambalaj masrafları ile satış vergisi dahil değildir. Taşıma ve ambalaj masrafları Müşteri tarafından karşılanacaktır.

Fiyatlar, Dikkan Fabrikasında Teslim Fiyatlarıdır. Incoterms 2010 uyarınca başka teslimat şartlarının bulunması halinde, sigorta, taşıyıcı maliyetleri veya diğer masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır.

4. Teslimat ve teslim süresi
Teslimat, Dikkan "Fabrikasında Teslim" şeklinde yapılacaktır. Ürünlerin riski, Dikkan fabrikasındaki ilgili teslimat üzerine Dikkan'dan Müşteriye geçer. Incoterms 2010 uyarınca başka teslimat şartlarının bulunması halinde; Ürünlerin riski, Ürünler ilk taşıyıcıya teslim edildiğinde Müşteriye geçer.

Ürünlerin kanuni mülkiyeti, mülkiyet ve kontrol hakkı, yararlanma hakkı ve diğer tüm mülkiyet durumları ("Mülkiyet"), yalnızca ilgili ürünlere ilişkin ödemenin tamamının yapılması üzerine Müşteriye geçecektir.

Müşteri, teslimat teslim alındığında malları incelemek zorundadır. Herhangi bir talep bildirimi halinde, Müşteri teslim alma işleminden sonra 24 saat içerisinde Dikkan'a yazılı bildirimde bulunmalıdır.

5. Mücbir sebepler
Deprem, meteor, fırtına, sel, yangın, sis, doğal afetler, savaş, kaza, ayaklanmalar, grev, ambargo, tehlikeli hava şartları, yerel ve toplumsal kargaşa, karayolu taşımacılık ağında ulusal veya yerel engeller, kazalar veya Dikkan'ın makul kontrolü dışındaki diğer durumlar, vb. mücbir sebep kabul edilir. Mücbir sebep halinde, Dikkan siparişi göndermeyi askıya alma hakkına sahiptir. Bu durumda, Müşterinin herhangi bir tazminat veya telafi hakkı bulunmayacaktır.

6.Garanti
Dikkan, teslim edilen malların güvenilirliği ve kalitesini 24 ay boyunca garanti etmektedir. İleri garanti sürelerine ilişkin olarak, bu süreler Dikkan tarafından açıkça beyan edilmelidir. Müşterinin malları yanlış şekilde kullanması, malları tamir ettirmesi, düzenlemeye göre tedarik edilmeyen malları kullanması, malları tedbirsiz şekilde kullanması ya da malları sipariş aşamasında planlanmayan ve/veya belirtilmeyen başka amaçlarla kullanması halinde, garanti sona erer. Garantinin geçerli olması halinde, Dikkan seyahat, konaklama, test ve taşımaya ilişkin olarak yüklenilebilecek masraflar gibi ekstra maliyetleri yeniden ücretlendirme hakkına sahiptir.

Sarf malzemeler garanti kapsamında değildir. Garanti süresi içerisinde, teklif edilen mallarda herhangi bir eksiklik olmaması halinde, yapılan tüm masraflar karşı tarafça karşılanacaktır.

7. Malları alıkoyma hakkı
Dikkan, Müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmediği süre boyunca malları alıkoyma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri, mallara ilişkin risklerden sorumlu kabul edilecektir.

8. Yükümlülük
Dikkan'ın, türü veya şekli ya da her ikisi itibariyle karşı tarafın ve üçüncü şahısların neden olduğu zararlara ilişkin tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9. Ödeme, faiz ve masraflar
Ödeme, peşin olarak veya Dikkan'ın kabul edeceği büyük bir uluslararası banka tarafından düzenlenmiş, görüldüğünde ödemeli ve cayılamaz bir akreditif yoluyla yapılmalıdır. Tüm ödemeler, sevkiyat tarihinden en az 10 gün önce tamamen yapılacaktır. Ödemenin vadesi içerisinde yapılmaması halinde, Dikkan malları sevk etmeme hakkına sahip olacaktır ve mallar ile teklif ve satın alma işlemi iptal edilmiş sayılacaktır. Ayrıca Dikkan, fatura tarihinden sonraki 7. günden itibaren, aylık yüzde bir buçuk oranında bir faiz talep etme hakkına da sahiptir. Temerrüt halinde, tüm yargı masrafları Müşteri tarafından karşılanacaktır.

10. Fikri mülkiyet hakları
Dikkan, herhangi bir satışa konu ürünlere ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Müşteri, işbu Sözleşme uyarınca tedarik edilen ürünlere ve Dikkan'a ait olan ürünlere ilişkin olarak, herhangi bir ürünü kısmen veya tamamen değiştirmeyeceğini, ürünlerin ticari marka veya ambalajında değişiklik yapmayacağını, ilgili ticari markaları herhangi başka bir şekilde kullanmayacağını veya kendi adına tescil ettirmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

11. Anlaşmazlıklar ve Amir Kanun
Taraflar arasında ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) uyarınca münhasıran İzmir Mahkemeleri tarafından çözülecektir. Viyana Satım Sözleşmesi'nde ilgili anlaşmazlığa ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmaması halinde, ilgili anlaşmazlık Türkiye Cumhuriyeti maddi hukukuna göre çözülecektir. Satışı ve ticari ilişkiyi gerçekleştirmek amacıyla Taraflarca gönderilen veya düzenlenen e-postalar veya e-postalara eklenen belgeler, Türk Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 uyarınca yazılı belgeler kabul edilir.

12. Gizlilik

Müşteri, ticari ilişki kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği herhangi bir ticari, kişisel veya teknik bilgiyi sözlü veya yazılı şekilde üçüncü şahıslarla asla ve hiçbir sebeple paylaşmayacaktır. Bu gizlilik hükmü daimidir ve herhangi bir sözleşme veya siparişin süresiyle sınırlı değildir.